Energetický Certifikát

Ponúkame komplexné vypracovanie energetického certifikátu (ECB), vrátane zaradenia do energetických tried, výpočtu emisií CO2 a vypracovanie energetického štítku

  • Energetický certifikát budov je súbor údajov, ktoré klasifikujú budovu z hľadiska základných úžitkových parametrov a energetickej účinnosti.
  • Zákon o energetickej certifikácii budov z 8. novembra 2005 s nadobudnutím účinnosti 1. januára 2006 je zákon, ktorým sa transponovala do slovenského práva smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002 / 91 / ES o energetickej hosp. budov.
  • Zákon ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov.
  • Tento zákon určuje povinnosť vykonať energetickú certifikáciu budov a zaradenie budovy na základe výpočtu do tried energetickej hospodárnosti od A po G.
Podľa súčasnej platnej legislatívy je energetický certifikát povinný :
  • 1. pri predaju budovy/bytu
  • 2. pri prenájme budovy / bytu
  • 3. pri dokončení novej budovy
  • 4. pri významnej obnove už existujúcej budovy
  • energetické certifikáty sú platné najviac 10 rokov
  • Energetický certifikát stráca platnosť vykonaním stavebných úprav budovy, ktoré majú vplyv na jej energetickú hospodárnosť