Tepelnotechnický Posudok

Naša spoločnosť ponúka komplexné energetické riešenie Vašej stavby .

K Vášmu projektu pre stavebné povolenie Vám vypracujeme tepelno-technický posudok hodnotiaci záväzné energetické kritéria v zmysle STN 730540 (2002) a vyhlášky 625/2006 Z.z. a 311/2009 Z.z.)

  • Tepelnotechnický posudok je projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy, ktorý sa vypracováva v štádiu prípravy projektovej dokumentácie stavby.
  • Preukazuje splnenie základných kritérií, ktoré sú požiadavkami na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov.
  • Má byť súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

Tepelno technický posudok preukazuje:

  • kritéria minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebnej konštrukcie ( maximálnej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie U)
  • kritérium výmeny vzduchu – minimálnej priemernej výmeny vzduchu v miestnosti
  • hygienické kritérium – minimálnej teploty vnútorného povrchu
  • energetické kritérium – maximálnej mernej potreby tepla na vykurovanie

TEPELNOTEHCNICKÝ POSUDOK KRITICKÝCH DETAILOV

  • vyriešením týchto detailov zabezpečíme, že vo vašich konštrukciách nebudú vznikať tepelné mosty a dochádzať k tvoreniu plesní
  • výsledkom podchytenia správnych navrhnutí jednotlivých konštrukcií Vašej budovy bude nízka spotreba a produkcia CO2, ktorá sa odrazí v energetickej triede (energetickým certifikátom).

V našom prípade tepelnotechnický posudok nie je len papier potrebný na stavebné povolenie, ale rieši Vašu budovu od detailov k jej komplexnosti.