ROZPOČTOVANIE TZB

  • Správne a dobre spracovaný rozpočet vrátane výkazu výmer je neoddeliteľnou súčasťou realizačného projektu a jedným zo základných predpokladov kvalitnej realizácie každého stavebného diela
  • Na tvorbu rozpočtov k projektovej dokumentácií využívame stavebný softvér CENKROS 4